• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

1. září - Den modliteb za péči o stvoření

Z poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření

K našemu společnému domovu buďme milosrdní

Samotný lidský život ve svém celku samozřejmě zahrnuje i péči o společný domov. Dovoluji si Výsledek obrázku pro Světovému dni modliteb za péči o stvořenítedy navrhnout doplněk ke dvěma tradičním seznamům sedmi skutků milosrdenství a připojit ke každému z nich péči o společný domov. Jako skutek duchovního milosrdenství vyžaduje péče o společný domov „vděčné nazírání na svět“ (Laudato si‘, 214), jež „nám umožňuje skrze všechny věci objevovat nějaké poučení, které nám chce Bůh sdělit“ (tamtéž, 85). Jako skutek tělesného milosrdenství vyžaduje péče o společný domov „jednoduchá každodenní gesta, skrze něž prolamujeme logiku násilí, vy­kořisťování a sobectví... a projevuje se ve všech skut­cích, které usilují o budování lepšího světa“ (tamtéž, 230-231).

 

Modlitba za naši Zemi

Všemohoucí Bože, přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů, ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje, vlej nám sílu svojí lásky, abychom pečovali o život a krásu. Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.

Bože chudých, pomáhej nám vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země, kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu. Uzdrav náš život, abychom chránili svět a nedrancovali ho, abychom rozsévali krásu a ne znečištění a zkázu. Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých země. Nauč nás objevovat hodnotu každé věci, s úžasem kontemplovat a uznávat, že jsme na naší cestě k tvému nekonečnému světlu hluboce sjednoceni se všemi tvory. Děkujeme ti, že jsi s námi po všechny dny. Prosíme tě, posiluj nás v našem úsilí o spravedlnost, lásku a mír.

 

Modlitba křesťanů a celého stvoření

Chválíme tě, Otče, se všemi tvými tvory, kteří vyšli z tvojí mocné ruky. Jsou tvoji a plni tvé přítomnosti a něhy. Buď pochválen!

Synu Boží, Ježíši, tebou byly stvořeny všechny věci. Přijal jsi podobu v Mariině mateřském lůně, stal ses součástí této země a díval ses na tento svět lidskýma očima. Nyní jsi živý v každém tvoru slávou svého vzkříšení. Buď pochválen!

Duchu Svatý, jenž svým světlem směruješ tento svět do Otcovy lásky a provázíš sténání stvoření, i ty žiješ v našich srdcích, abys nás vedl k dobru. Buď pochválen!

Pane, Bože Trojjediný, úžasné společenství nekonečné lásky, nauč nás o Tobě rozjímat v kráse veškerenstva, kde všechno mluví o Tobě. Probuď naši chválu a naši vděčnost za každou bytost, kterou jsi stvořil, Daruj nám milost, abychom se cítili vnitřně spojeni se vším, co existuje. Bože lásky, ukaž nám naše místo na tomto světě, kde jsme nástroji tvé lásky vůči všem bytostem této země, protože ani jedna z nich není tebou zapomenuta. Osviť ty, kdo vládnou mocí a penězi, aby neupadli do hříchu lhostejnosti, milovali obecné dobro, podporovali slabé, a pečovali o svět, který obýváme. Chudí i země křičí: Pane, ujmi se nás svojí mocí a svým světlem chraň každý život a připravuj mu lepší budoucnost, aby přišlo tvoje království spravedlnosti, pokoje, lásky a krásy. Buď pochválen! Amen.

Farní kalendář

Kromě pravidelných bohoslužeb a aktivit nás ve farnosti čeká:

21. května - 1. svaté přijímání (kostel Bohuslavice)

9. června - Noc kostelů (kostel Bohuslavice)

10. června - "Farní zahrada"

 

Ministranti

Ministranti jsou skupinou farníků, kteří vykonávají službu knězi a celému shromáždění věřících během bohoslužeb v kostele. Středem jejich služby je mše svatá, zvláště o nedělích a slavnostech. Ministranti přinášejí knihy, kříž, světlo a kadidlo, dávají znamení zvonky, předčítají Boží slovo, přisluhují při udílení svátostí, spoluutvářejí pohřební bohoslužby a průvody. Stávají se tak zástupci celého Božího lidu, pomáhají k plynulému průběhu bohoslužeb a k jejich soustředěnému prožívání a všude venku dávají příklad dobrého křesťanského života, který vyvěrá z víry a služby Ježíši Kristu.

79090666 1028172677535112 7409604543140331520 o

Ministranty se stávají kluci ve věku základní školní docházky, kteří se několik měsíců na svou službu u oltáře připravují. Slavnostně jsou pak během mše svaté přijati mezi ministranty. Jejich úkolem je přicházet na všechny mše svaté a další bohoslužby (pohřby, svatby...) během týdne, v němž mají službu (v Bohuslavicích jsou tři skupiny, v Bělé a v Závadě ministrují všichni kluci na všech bohoslužbách). Nedělní a sváteční bohoslužby jsou samozřejmostí.

Ministrant je zván k tomu, aby zůstal u oltáře i po skončení základní školní docházky, kdy je povolán, aby dále a plněji přisluhoval při bohoslužbách, zvláště četbou Božího slova, pomáhal s vedením mladších ministrantů, případně spolupracoval s kostelníky při úpravách liturgického prostoru či přípravě k liturgii. Vhodně doplňuje službu mladších ministrantů a stává se pro ně příkladem horlivosti a oddanosti evangeliu.

 Společenství ministrantů se dále rozvíjí a upevňuje setkáváním na ministrantských schůzkách a při dalších společných akcích, výletech, velikonočních pochůzkách apod.

Každý, kdo se chce k této službě s horlivostí a ušlechtilostí připojit, je srdečně zván!

 

 

 

 

 Webové stránky ministrantů ostravsko-opavské diecéze: http://ministranti.doo.cz

 Ministrantský výlet do Jeseníku duben 2018 039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální rozpis týdenních služeb v Bohuslavicích

Clipboard01  

 

Modlitba živého růžence

Moc Vám děkuji za Vaši každodenní modlitbu. Prosím, modlete se za naši farnost, za potřeby církve a světa i za sebe navzájem; ke každému tajemství je připojen návrh úmyslu, na který můžete celý měsíc při modlitbě více pamatovat. S Božím požehnáním P. Vojtěch Janšta

1. kterého jsi z Ducha Svatého počala

Za ty, kdo hledají své životní povolání

2. s kterým jsi Alžbětu navštívila

Za příbuzné a přátele

3. kterého jsi v Betlémě porodila

Za chudé a ohrožené

4. kterého jsi v chrámě obětovala

Za porozumění, víru a lásku v rodinách

5. kterého jsi v chrámě nalezla

Za ty, kdo ztratili či ztrácejí víru

6. který byl pokřtěn v Jordánu

Za obrácení hříšníků

7. který zjevil v Káně svou božskou moc

Za novomanžele a snoubenecké páry

8. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání

Za víru našich dětí a mládeže

9. který na hoře Proměnění zjevil svou slávu

Za trpící a za pronásledované křesťany

10. který ustanovil Eucharistii

Za kněze a kněžská a řeholní povolání

11. který se pro nás krví potil

Za staré, nemocné, opuštěné a nešťastné

12. který byl pro nás bičován

Za trpící závislostmi, násilím a neláskou

13. který byl pro nás trním korunován

Za politiky u nás i ve světě

14. který pro nás nesl těžký kříž

Za papeže, biskupy a církev v naší vlasti

15. který byl pro nás ukřižován

Za umírající, zvl. oběti válek a nepokojů

16. který z mrtvých vstal

Za ty, kdo zachraňují zdraví a životy lidí

17. který na nebe vstoupil

Za úctu ke stvoření a ochranu přírody

18. který Ducha Svatého seslal

Za schopnost hlásat a předávat naši víru

19. který tě, Panno, do nebe vzal

Za zemřelé farníky a duše v očistci

20. který tě, Panno, v nebi korunoval

Za naši vytrvalost v dobrém až do konce

 

Členky a členové Živého růžence v Bohuslavicích

Růže č. 1

Růže č. 2

Růže č. 3

1.

Vitásek Antonín

1.

Kocur Vilém

1.

Dominiková Renáta

2.

Burian Vlastimil

2.

Birtek Hubert

2.

Bujnovská Brigita

3.

Cigán Petr

3.

Breuer Josef

3.

Fichnová Marie

4.

Fuss Jindřich

4.

Dihel Bruno

4.

Gaidová Margita

5.

Günther Petr

5.

Fus Günther

5.

Janošová Jana

6.

Heisig Heřman

6.

Fus Josef

6.

Kociánová Růžena

7.

Hiltavská Martina

7.

Homola Ervín

7.

Kocurová Anna

8.

Hiltavský Aleš

8.

Hrušková Marie

8.

Königová Věra

9.

Hromčík Tomáš

9.

Kocián Kurt

9.

Lischková Lenka

10.

Janecký Josef

10.

Kocur Erhard

10.

Lišková Alžběta

11.

Mosler Antonín

11.

Kocur Erhard

11.

Nevřelová Anna

12.

Mosler Tomáš

12.

Kučera Norbert

12.

Pachulová Anežka

13.

Ohřálová Krista

13.

Mika Ondřej

13.

Pudichová Edita

14.

Prasek Viktor

14.

Miketa Josef

14.

Solichová Irena

15.

Pudich Lukáš

15.

Miketa Leo

15.

Škrochová Anna

16.

Škroch Leo

16.

Miketa Max

16.

Vitásková Jana (Hani)

17.

Theuerová Anna

17.

Mokrý Rudolf

17.

Vitásková Jana (od Pavla)

18.

Vitásek Bruno

18.

Ostárek Rudolf

18.

Vitásková Markéta

19.

Vitásek Johan

19.

Pohanka František

19.

Vitásková Růžena

20.

Vitásek Pavel

20.

Špakovský František

20.

 

Růže č. 4

Růže č. 5

Růže č. 6

1.

Vitásková Lucie

1.

Kocurová Edeltrauda

1.

Miková Marie

2.

Forgačová Viktorie

2.

Bennková Bernadeta

2.

Benková Anna

3.

Blokšová Růžena

3.

Dominiková Eva

3.

Bizoňová Marie

4.

Jurčíková Růžena

4.

Fojtíková Ervína

4.

Bizoňová Šárka

5.

Güntherová Růžena

5.

Heitzová Marie

5.

Fichnová Helena

6.

Zajíčková Hilda

6.

Hrušková Marie

6.

Fojtíková Jana

7.

Moslerová Magda

7.

Kocurová Pavla

7.

Fojtíková Věra

8.

Moslerová Helena

8.

Kocurová Veronika

8.

Kocurová Jana

9.

Breuerová Hilda

9.

Kostřebová Miluše

9.

Kubíková Daniela

10.

Špakovská Marie

10.

Kučerová Krista (Mokrá)

10.

Lichnovská Jana

11.

Kocurová Markéta

11.

Kučerová Krista (Nevřel.)

11.

Lišková Irena

12.

Štefková Anna

12.

Maráková Helena

12.

Mašíková Olga

13.

Badejová Ursula

13.

Menšíková Marie

13.

Moslerová Anemarie

14.

Diehlová Renata

14.

Mokrá Hilda

14.

Moslerová Monika

15.

Cigánová Pavlína

15.

Nevřelová Karin

15.

Pinterová Anna

16.

Cigánová Marie

16.

Pohanková Vlasta

16.

Suchánková Anna

17.

Vitásková Anna

17.

Poštulková Ingrid

17.

Štefková Martina

18.

Krieblová Anna

18.

Rončková Anemarie

18.

Theuerová Lýdie

19.

 

19.

Stočková Hedvika

19.

Tomíčková Krista

20.

 

20.

Štefková Anna

20.

Vitásková Pavla

 

Růže č. 7

Růže č. 8

Růže č. 9

1.

Birtková Magdalena

1.

Diehlová Waltrauda

1.

Cyrusová Lucie

2.

Birtková Jindřiška

2.

Kopková Karin

2.

Barčová Růžena

3.

Buhlová Ludmila

3.

Diehlová Karla

3.

Hurná Helena

4.

Dominiková Anna

4.

Hrušková Margit

4.

Karasová Hana

5.

Halfarová Anna

5.

Diehlová Gertruda

5.

Kocurová Irena

6.

Hankeová Miluše

6.

Richterová Alena

6.

Kocurová Ursula

7.

Heisigová Anna

7.

Janošová Marie

7.

Kozáková Alžběta

8.

Kocurová Anna

8.

Manušová Anna

8.

Kozlovská Krista

9.

Kocurová Krista

9.

Hrušková Brigita

9.

Kučerová Ursula

10.

Kocurová Pavla

10.

Kozlovská Růžena

10.

Lišková Ursula

11.

Lehnerová Růžena

11.

Halecká Brigita

11.

Mokrá Anežka

12.

Mokrá Ludvina

12.

Vinárková Helga

12.

Moslerová Eliška

13.

Ostráková Daniela

13.

Kocurová Krista

13.

Nevřelová Marie

14.

Placková Marie

14.

Škrochová Anna

14.

Ostárková Milada

15.

Pospěchová Anemarie

15.

Kocurová Krista (Gems.)

15.

Poledníková Marie

16.

Sněhotová Anna

16.

Rýparová Brigita

16.

Sněhotová Marta

17.

Sýkorová Margit

17.

Šebestíková Anežka

17.

Stuchlíková Ingrid

18.

Štefková Andrea

18.

Honusová Berta

18.

Šimečková Alžběta

19.

Štefková Zuzana

19.

Latoňová Růžena

19.

 

20.

Tomíčková Marie

20.

Šebestíková Hilda

20.

 

Růže č. 10

Růže č. 11

Růže č. 12

1.

Nováková Rita

1.

Krupová Karla

1.

 

2.

Benková Kristina

2.

Dimovská Terezie

2.

 

3.

Černá Zuzana

3.

Halfarová Marie

3.

 

4.

Dominiková Růžena

4.

Hnilková Margit

4.

 

5.

Dospíšilová Monika

5.

Jiříková Marta

5.

 

6.

Eliášová Věra

6.

Kociánová Jarmila

6.

 

7.

Fichnová Helena

7.

Kocurová Erika

7.

 

8.

Fuchsová Kristina

8.

Kocurová Ludmila

8.

 

9.

Fuchsová Veronika

9.

Kotzurová Kristina

9.

 

10.

Güntherová Marie

10.

Kubíková Barbara

10.

 

11.

Jiříková Martina

11.

Kubíková Zuzana

11.

 

12.

Kocurová Bernarda

12.

Lischková Milada

12.

 

13.

Kocurová Kristina

13.

Miketová Anežka

13.

 

14.

Křižáková Trauda

14.

Miketová Marta

14.

 

15.

Newrzellová Anna

15.

Newrzellová Anna

15.

 

16.

Placková Kateřina

16.

Newrzellová Hedvika

16.

 

17.

Schuppíková Romana

17.

Řehánková Pavlína

17.

 

18.

Vilčová Alžběta

18.

Stočková Terezie

18.

 

19.

Vitásková Adéla

19.

Vitásková Adéla

19.

 

20.

Zajíčková Zdeňka

20.

Vitásková Maria

20.

 

 

f t g m

Smartlook