• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Neodkladnost postní doby

3 Křížová cesta 29

Dnešní svět je asi více než kdy jindy v zajetí termínů, limitů, lhůt, plánů a dat. Tito dotěrní a neodbytní společníci na nás vyskakují z našich kalendářů, diářů, pracovních schůzek, mailů či upomínek. Asi by se nám dýchalo volněji, kdyby mnohé z těchto mantinelů z našich životů vymizely. Jenže ono je pro nás v určitém smyslu velmi užitečné, že termíny a limity existují. Vychovávají nás totiž k vnímání neodkladnosti, která představuje významnou hodnotu. Vždyť jsou záležitosti, které není radno odkládat – víme například, jaké zdravotní komplikace může způsobit otálení s lékařským vyšetřením; jak zhoubná může být váhavost pomoci někomu v akutní nouzi; jak škodlivé či ztratné může být promeškání nějakého setkání či rozhovoru. Postní doba, která začne co nevidět, před nás staví neodkladnost našeho vnitřního růstu, s nímž je vždycky spojeno rozhodnutí odvrátit se od svých chyb a úkroků. Potřebujeme tento termín či limit, abychom si jasně řekli: je postní doba, není nač čekat, musím se rozhoupat ke změně, ke krůčkům lásky, k prohloubení a oživení mé tak často povrchní existence. A že taková úvaha není vždy příjemná, viďte? Člověk by chtěl nalézt mnoho důvodů, proč nezačít právě nyní. Ale kdy jindy? Nač čekat? Které důvody obstojí v pomíjivosti a nejistotě života? Nechejme se k této rozhodnosti inspirovat samotným Ježíšem Kristem, který před nastoupenou cestou k záchraně světa skrze utrpení necouvl ani trošku – vstoupil do boje o věčný život každého z nás s nekompromisní důsledností. A dodejme, že se nejedná o pouhou vnější inspiraci: postní doba je vskutku účinným časem milosti, v němž můžeme objevit Boží pomocnou ruku pro své rozhodné a ušlechtilé začátky. Kéž se vám v nastávajícím čase daří nečinit zbytečné a škodlivé kompromisy s vlastní průměrností, zlobou či nezodpovědností, abyste mohli prožívat radost, že jste správně odpověděli na naléhavé „termíny“ vlastního srdce, které vždycky touží po plnosti dobra a lásky!

Přeji vám všem pokojné postní dny naplněné pravou vnitřní rozhodností!

P. Vojtěch Janšta

 

 

Modlitby farníků

pod ochranou Panny Marie, sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy

Jedná se o společenství a síť modlitby za naši farnost, naše rodiny, mládež, biřmovance, křtěnce, prvokomunikanty, snoubence atd.Matka Tereza JanPavelII

Obnovou modlitby za sebe navzájem se může tento rok, v němž si připomínáme 100. výročí vzniku naší farnosti, stát skutečně „milostivým rokem“ (Lk 4,19) Božího požehnání.

Členové tohoto širokého společenství sestávají z řad farníků a zavazují se sjednotit se navzájem v modlitbě alespoň některými z následujících způsobů:

  1. Každodenní modlitba Anděl Páně (nejlépe třikrát) – znovu se rozhodujeme jako Panna Maria k životu podle Boha a ke vztahu s Kristem a tato rozhodnutí vyprošujeme všem, za které se modlíme.
  2. První pondělí v měsíci je ve farním kostele sloužena mše svatá (v zimním čase od 17 hodin, v letním od 18 hodin) na úmysly všech členů společenství. Po mši svaté následuje eucharistická adorace. Máme-li se modlit za druhé, je třeba, abychom sami prodlévali v Pánově přítomnosti a do ní vkládali naše radosti a starosti a ty, které nosíme ve svých srdcích.
  3. Další modlitby za konkrétní lidi a potřeby jsou k dispozici v malé brožurce vzadu v kostelích a lze je libovolně využít k soukromé či společné modlitbě.
  4. Páteční půst – v dnešní době plné pohodlí a nadbytku je velmi užitečné obnovit jakýkoli byť drobný sebezápor a obětovat tento půst za ty, které doprovázíme v modlitbě. Je to účinný projev lásky, který nás něco stojí, a Bůh skrze tuto naši lásku může působit láskou svou.
  5. Obětování těžkostí a utrpení – jakékoli potíže, trápení a nemoci stačí třebas jen v tichém rozhodnutí srdce obětovat za naše svěřence – opět je to projev lásky; vždyť Kristova láskyplná oběť na kříži vykoupila celé lidstvo!

Takový závazek je znamením lásky a ochoty vést duchovní boj o Boží vítězství v nás a mezi námi; posvěcuje v první řadě ty, kteří se takto v modlitbě spojují.

Společenství farní modlitby vkládáme pod ochranu těchto patronů:

Matka Boží Panna Maria – její nazaretské Ano Bohu a Božímu plánu odstartovalo příchod a působení Spasitele Ježíše Krista. Ona je nám vzorem v přitakání Bohu a v odmítání zla a zároveň matkou, která nás starostlivě doprovází na cestách života a víry.

Sv. Jan Pavel II. – velmi mu leželo na srdci předávání víry novým generacím v současném světě, byl to papež mládeže a nové evangelizace, pevná autorita tváří v tvář všem totalitám a ideologiím a člověk hluboké modlitby.

Sv. Matka Tereza – drobná a skromná žena láskyplné služby a oběti těm nejpotřebnějším; vzor důvěry v Boha a ochoty nechat se vést Božím Duchem pro budování Božího království.

Přijměte, prosím toto pozvání k modlitbě: vzadu na stolku v každém kostele jsou přihlašovací kartičky: stačí na ně napsat své jméno a vhodit do vedle stojící krabičky. Jména jsou pouze pro vnitřní přehled a pro stvrzení účasti, nebudou nikde zveřejňována. Pevně věřím, že toto spojení v modlitbě vytvoří prostor pro Ježíšovo účinné působení tady a teď, mezi námi!

P. Vojtěch Janšta

 

Program oslav

Program akcí v rámci oslav 100. výročí farnosti

v průběhu roku 2019

 

logotypbohuslavic100let4.png1. Výstava o sv. Matce Tereze – leden

- k vidění na faře v Bohuslavicích ve středy, pátky a neděle do 3. 2. 2019. Výstava přibližuje osobnost světoznámé světice a inspiruje obrazy i myšlenkami křesťanský život každého z nás. Současně lze přispět na aktivity Centra pro rodinu naší diecéze.

 2. Venkovní křížová cesta – pátek 22. 3. od 18 hodin

Malé putování s velkým křížem okolím Bohu-slavic. Trasa bude upřesněna podle počasí.

3. Duchovní večer: velikonoční inspirace ze Svaté země – středa 3. 4. od 19 hodin

- přednáška, beseda, duchovní příprava; sál Obecního úřadu v Bohuslavicích,.

4. Křížová cesta + smírčí pobožnost – neděle 7. 4. od 14 hodin

- za odpuštění hříchů, ublížení, křivd, neusmíření za dobu sta let.    

5. Velikonoční dílna pro děti a celé rodiny – neděle 14. 4. od 15 do 18 hodin

- v kulturním domě v Bohuslavicích.

6. Cyklopouť na Svatý Hostýn – sobota 27. 4.

Účinné provětrání kol i hlav s poutním obsahem i cílem a s obětováním těžkostí a námah při cestě. Bližší informace na plakátcích.

7. Noc kostelů – pátek 24. 5. ve farním kostele

K této akci bude připravena nově zařízená oratoř nad sakristií: malá výstavka z dějin i současnosti farnosti včetně vzpomínky na P. Hurníka.

8. Udílení svátosti biřmování – sobota 1. 6. 2019 od 10 hodin

- ve farním kostele v Bohuslavicích.

 V 18 hodin varhanní koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka (varhaník Jaroslav Tůma).

Předcházet bude modlitební večer v kostele pro biřmovance i pro širší veřejnost – datum bude upřesněno.

9. Na kolech bez cvrčku“ sobota 22. 6.

- projížďka farníků na starých kolech kolem našich obcí.

10. Žehnání dvou nových zvonů pro kostel v Závadě – pátek 5. 7.

- v rámci obecních slavností a výročí obce.

11. Výstava „100 let naší farnosti“ 26. – 29. 7.

v rámci Anenských slavností v kulturním domě v Bohuslavicích

12. Pouť do Hrabyně – sobota 17. 8.

- tradiční pěší (i autobusová) pouť, tentokrát obohacená o stanoviště s doprovodným programem.

13. Hlavní oslava: neděle 15. 9. 2019,

místo: fotbalové hřiště v Závadě.

V 10 hodin mše svatá, následně oběd u různých stánků, zábavné a soutěžní odpoledne pro děti i celé rodiny, posezení u kapely, prodej propagačních předmětů, dovoz i odvoz farníků autobusy. O víkendu proběhne doprovodný program – bude upřesněno.

14. Pouť do Opavy k opavským kostelům – sobota 5. 10.

Autobusem, po cestě sem zastavíme ve Velkých Hošticích – prohlídka kostela a křížové cesty (předloha pro malby P. Hurníka v našem farním kostele)  

15. Pouť do Svaté země – termín 11. – 19. 11.

Poutní zájezd na známá i méně známá místa spojená s biblickými událostmi, především s životem Ježíše Krista. Cena 23 000 Kč. Přihlašovat se můžete v sakristiích či na faře.

Bilance – ohlédnutí za rokem 2018 v bohuslavické farnosti

Bohoslužby a svátosti:

Křty: 22, z toho 2 z Bělé: 20 malých dětí, 1 školního věku, 1 dospělá osoba. Svatby: 17, z toho 3 v Bělé. Prvokomunikanti: z Bohuslavic a ze Závady 16, připravuje se 19, v Bělé letos 8 (za dva roky), připravuje se 7. Probíhají přípravy biřmovanců – 1x za 14 dní ve třech skupinách 65 lidí. Počty účastníků bohoslužeb, odhadem: Bohuslavice: max. 500, Závada max. 150, Bělá max. 170; jedná se o návštěvnost nadprůměrnou, běžně je v kostele méně. Navštěvoval jsem během roku až 30 nemocných či umírajících s udílením svátostí. Pohřby: 27, z toho 12 v Bohuslavicích, 8 v Závadě a 7 v Bělé.

Další pastorační aktivity:

1x za 14 dní probíhají večerní středeční adorace a biblické hodiny. Společenství mládeže se scházelo každý týden, teď od podzimu kvůli biřmování co 14 dní; proběhly společné akce a výlety. Ministrantů je v Bohuslavicích 19 (letos 3 noví), v Závadě 4, v Bělé 5, uskutečnil se společný výlet za o. Kazimírem do Jeseníku. V Bohuslavicích a v Bělé funguje schola, která zpívá při bohoslužbách. Proběhla Tříkrálová sbírka, novoroční a adventní koncert ve farním kostele. V postní době jsme vyrazili na venkovní křížovou cestu. Uspořádali jsme pouť prvokomunikantů na Hostýn, tradiční farní zahradu,  průvod na Boží Tělo a také Noc kostelů. V červnu proběhla oslava 10 let kněžství o. Vojtěcha. V srpnu se konala tradiční pouť do Hrabyně – pěšky + busem. Letní tábor letos absolvovalo 31 dětí. Konaly se brigády – na hospodářské budově v Bohuslavicích celkem 5. Proběhly přednášky na obci jako duchovní příprava na postní a adventní dobu. Zvýraznili jsme poděkování za úrodu i slavnost výročí posvěcení našich kostelů. Nakonec na Vánoce se uskutečnil tradiční Živý betlém.

Velké poděkování patří všem, kteří nezištně a s láskou pomáhají budovat farní život: kostelníci, varhaníci, zpěváci, muzikanti, čtenáři, akolyté, vedoucí scholy, ministranti, květináři, kdo zdobí, žehlí, perou a uklízejí, brigádníci, řemeslníci, vedoucí tábora a dalších dětských akcí, katecheté, koledníci, a ochotníci farních akcí, příprav a schůzek a všichni, na které jsem v tomto výčtu (nechtě!) zapomněl.

Číst dál: Bilance – ohlédnutí za rokem 2018 v bohuslavické farnosti

f t g m

Smartlook