• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Bilance 2019

Ohlédnutí za rokem 2019 v bohuslavické farnosti

 

I. Bohoslužby a svátosti

Křty: 23, z toho 2 z Bělé, 4 ze Závady: 22 malých dětí, 1 dospělá osoba. Svatby: 7, z toho 2 ze Závady, 1 z Kyjovic. Prvokomunikanti: 13 z Bohuslavic a 4 ze Závady, připravuje se 31; v Bělé letos 7, příprava na příští rok neprobíhá. Biřmovaných 1. června v Bohuslavicích 58 biřmovanců; dalších 5, kteří se připravovali s nimi, byli biřmováni 9. 6. v ostravské katedrále.

Počty účastníků nedělních bohoslužeb dle sčítání 6. října: celkem 643 lidí, což je cca 21% občanů farnosti; průměrný věk: 50,63 let; 253 mužů, 390 žen = 39% mužů, 61% žen; v Bohuslavicích 428 lidí, což je cca 25% občanů; průměrný věk: 49,7 let; 175 mužů, 253 žen = 41% mužů, 59% žen; ranní: 183 lidí, 55,83 let, 73 mužů, 110 žen; velká: 245 lidí, 43,52 let, 102 mužů, 143 žen; v Závadě: 92 lidí, což je cca 15% občanů; průměrný věk: 54,8 let; 34 mužů, 58 žen = 37% mužů, 63% žen; v Bělé: 123 lidí, což je cca 18% občanů; průměrný věk: 53,92 let; 44 mužů, 79 žen = 36% mužů, 64% žen.

Navštěvoval jsem během roku až 30 nemocných či umírajících s udílením svátostí. Pohřby: 37, z toho 17 v Bohuslavicích, 11 v Závadě a 10 v Bělé.

 

II. Další pastorační aktivity

1x za 14 dní probíhají večerní středeční adorace a biblické hodiny. Společenství mládeže se scházelo v první polovině roku kvůli přípravě na biřmování co 14 dní, od září každý pátek; proběhly společné akce a výlety. Začala modlitební setkání žen a obnovila se setkání manželů v Bělé. Ministrantů je v Bohuslavicích 23 (letos 4 noví), v Závadě 5 (letos 1 nový), v Bělé 7 (letos 2 noví), uskutečnil se společný výlet do Rychaltic, ministrantská pouť a další akce. V Bohuslavicích a v Bělé funguje schola, která zpívá při bohoslužbách i na koncertech; na faře se každý týden setkávají členové malé scholy, společně prožili na jaře víkend na Pohoři. Proběhla Tříkrálová sbírka, novoroční, letní varhanní, podzimní a adventní koncert ve farním kostele a vánoční koncert v Bělé. V postní době jsme vyrazili na venkovní křížovou cestu a zavedli jsme postní dobročinnou akci Misijní koláč. Uspořádali jsme pouť prvokomunikantů na Hostýn, tradiční farní zahradu,  průvod na Boží Tělo a také Noc kostelů. V srpnu se konala tradiční pouť do Hrabyně – pěšky + busem. Letní tábor absolvovalo 28 dětí. Konaly se brigády, proběhly přednášky na obci jako pozvání a příprava na pouť Svaté země. Pokračovali jsme v tradici výraznějšího slavení poděkování za úrodu i výročí posvěcení farního kostela. Nakonec na Vánoce se uskutečnil již podevatenácté tradiční živý betlém.

Kromě toho v rámci letošních oslav 100. výročí farnosti přibyly i mimořádné události: vzniklo široké modlitební společenství farníků, kteří se společně i soukromě modlí za růst víry v naší farnosti, uskutečnila se cyklopouť na Hostýn, pouť do Opavy a do Svaté země, proběhla smírčí a kající pobožnost a velikonoční dílna, byly nabídnuty výstavy o Matce Tereze a na Anenských slavnostech, ve farním kostele byla zřízena vzpomínková místnost mapující život farnosti v minulosti i současnosti. Vrcholem pak byly hlavní oslavy na hřišti v Závadě 15. září. Byl uspořádán farní almanach, který se nyní připravuje k tisku.

Velké poděkování patří všem, kteří nezištně a s láskou pomáhají budovat farní život: kostelníci, varhaníci, zpěváci, muzikanti, čtenáři, akolyté, vedoucí scholy, ministranti, knihovníci, květináři, kdo zdobí, žehlí, perou, uklízejí, čistí, leští, spravují, budují, stěhují a opravují, brigádníci, řemeslníci, vedoucí tábora a dalších dětských akcí, katecheté, koledníci, a ochotníci farních akcí, příprav a schůzek a všichni, na které jsem v tomto výčtu (nechtě!) zapomněl.

 

III. Příjmy farnosti

a) sbírky

1. v Bohuslavicích: při bohoslužbách na farnost za celý rok 755 065 Kč, (což je o 127 366 Kč více než loni); na 10 pevných účelových sbírkách (misie, charita, AKS, církevní školy, TvNoe atd.) + 4 mimořádných (Misijní koláč, postní pokladničky, Chléb sv. Antonína, půlnoční na chudé) 219 177 Kč; dohromady 974 242 Kč.
2. v Závadě: při bohoslužbách na farnost 161 503; na účelové sbírky 38 474 Kč; dohromady 191 477 Kč.
3. v Bělé: při bohoslužbách na farnost 197 402 Kč; na účelové sbírky 51 700 Kč; dohromady 249 102 Kč (což je o 21 568 Kč více než loni).
4. Celkemsbírkyve farnosti: při bohoslužbách na farnost 1 113 970 Kč (což je o 126 959 více než loni) + účelové sbírky 309 351 Kč = 1 423 321 Kč.
Moc si vážím vaší štědrosti jak ve prospěch farnosti, tak pro pomoc církevním a humanitárním účelům. Tato štědrost je projevem křesťanské lásky k bližnímu.
b) dotace a dary
Dotace ministerstva zemědělství na opravu střechy v Bělé 700 000 Kč; dotace ministerstva kultury na opravu zpovědnice 151 000 Kč.
Dotace z obce Bohuslavice 200 000 Kč + 13 000 Kč (koncert) + 15 000 Kč na oslavy 100 let farnosti.
Dar obce Bělá na oslavy 100 let farnosti 20 000 Kč; dar obce Závada na oslavy 100 let farnosti 20 000 Kč
Dary dalších právnických i soukromých osob: 95 000 Kč
Dohromady 1 214 000 Kč.
c) nájmy
XLNET na věži farního kostela 6500 Kč; Opavice polnosti 102 605; farář 19 200 Kč.
Dohromady 128 305 Kč.
d) Celkové příjmy ze sbírek na farnost, dotací, darů a nájmů: 2 456 275 Kč (přijaté finance včetně účelových sbírek 2 765 626 Kč).

Stav účtu k 1. 1. 2019: 1 070 697,36 Kč; k 31. 12. 2019: 402 274,81 .

 

IV. Výdaje farnosti

Co se stalo a děje s tolika penězi?

Farnost utrácí na standardních nákladech: revize, údržby, daň z nemovitostí (14 340 Kč), pojištění majetku (14 302 Kč), desátek (38 200 Kč), kancelářské potřeby, bohoslužebné výdaje, knížky, učebnice a časopisy, farní akce, doprava autobusy, květiny ve farním kostele 35 737 Kč – kromě jednotlivých příspěvků; za elektřinu v Bohuslavicích jsme letos měli nedoplatek 10 934 Kč (za topení v kostele); dohromady nás stála elektřina ve farním kostele a na faře 93 134 Kč (o 11 416 více než loni), v Bělé 21 600 Kč; plyn na faře 24 568 Kč (přeplatek 12 032 Kč).

Kromě tohoto běžného provozu jsme pořídili nový zahradní traktor za 94 000 Kč; nové zvony do kostela v Závadě za 321 860 Kč; koberec – běhoun do farního kostela za 11 461 Kč; v souvislosti s rekonstrukcí zahrady, kterou jsme obdrželi zdarma, byl upraven odpadní systém za 25 000 Kč + vysázeny stromky za 8050 Kč; zřídili jsme farní výstavku k Anenským slavnostem za 16 238 Kč – bude nadále k dispozici na oratoři farního kostela. Hlavní oslavy 100 let farnosti nás stály celkem 121 575 Kč, ale vzhledem k dotacím, darům a prodeji se nám výdaje zaplatily.

Nejvíce výdajů pohltily opravy: II. etapa opravy střechy v Bělé 691 708 Kč; hospodářská budova vedle fary: fasáda na jižní straně + okna + venkovní práce (chodník, sokl, plot) 227 084 Kč; restaurování obrazu u betléma + pokladničky 35 695 Kč; restaurování barokní zpovědnice 243 800 Kč (s dotací jen 92 800 Kč); projekty na opravu věžní báně a střechy na faře 64 000 Kč; dotace na plánovaný nátěr věže farního kostela nevyšla, tudíž akce nebyla realizována.

 

V. Plánované investice v příštím roce

1. Bohuslavice:

a) Příští rok v červnu to bude sto let od kolaudace farní budovy – nabízí se tedy, aby při příležitosti farní zahrady fara zazářila ve své kráse. K tomu je potřeba několik menších investic – 1. zřízení kaple v přízemí pro soukromou či společnou modlitbu a slavení svátostí: místnost je připravena, vybavení je sehnané z velké části za hubičku, nebude už tedy mnoho výdajů; 2. dlouho plánovaná rekonstrukce nevyhovující koupelny + záchodu v prvním patře – podařilo se zrealizovat teď ke konci roku, výsledná cena 117 650 Kč naskočila také kvůli výměně shnilých podlah a dalším přídavným pracím; 3. úprava staré kuchyně na místnost s kuchyňským zázemím pro farní akce, popř. s ubytováním – bude realizováno v zimních a jarních měsících.

b) Získali jsme dotaci ve výši 123 450 Kč na opravu kamenného kříže u ohradní zdi kostela.

c) Střechy – v nevyhovujícím stavu je střecha a krov farního kostela – navzdory dobrému časovému rozvržení bohužel stále nemáme k dispozici slíbený projekt, nelze tedy prozatím žádat o dotaci, pokusíme se o to ještě na začátku nového roku. Kromě toho je ve špatném stavu střecha fary a krov v báni kostela – na obojí je připraven projekt. Všechno jsou to dvou až tří milionové investice, na které potřebujeme získat dotace a zároveň našetřit. Žádnou další opravu proto v novém roce neplánujeme.

2. Závada: Z našetřených prostředků na nové zvony nám zůstaly ještě nějaké peníze + další vybrané finanční prostředky – patrně využijeme na opravu varhan, popř. obnovu kříže před kostelem.

3. Bělá: Během roku se nám podařilo splatit dluh z opravy střechy kostela; koncem roku však odešel starý zesilovač, budeme tedy muset pořídit nový za 22 240 Kč; kromě toho je potřeba pořídit vybavení pro ozvučení zpěvu a nástrojů z kůru – cenová nabídka na mixážní pultík, mikrofony a stojany se zapojením do ozvučení kostela činí 29 193 Kč. Dále lze podle vybraných finančních prostředků uvažovat o opravě zchátralého obrazu na průčelí kostela.

 

VI. Podstatný výhled

A jinak plánuji především duchovní život, modlitby, bohoslužby a vzájemná setkávání. Ukazuje se stále více, že bez živých společenství modlitby a podpory ve vztazích, které se takto vytvářejí a upevňují, je v dnešním světě velmi obtížné víru žít a v ní vyrůstat. Proto se zaměříme také na pozvání širší veřejnosti ke společnému zvěstování a prohlubování víry.

Díky všem, kterým právě tohle leží na srdci a nemálo pro to dělají!

Vojtěch Janšta, administrátor farnosti Bohuslavice u Hlučína

 

f t g m

Smartlook