• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Bilance 2021 - ohlédnutí za rokem 2021 v bohuslavické farnosti

 

I. Bohoslužby a svátosti

Křty: 33 (loni 15), z toho 20 z Bohuslavic, 5 ze Závady, 1 z Bělé, a 7 z jiných obcí; dva křtěnci byli mladšího školního věku, jedno dvouapůlleté dítě a ostatní děti do jednoho roku života; nicméně maximálně polovina pokřtěných dětí z naší farnosti má praktikující rodiče. Svatby: 6 v Bohuslavicích a 3 v Bělé. Prvokomunikanti: 18 z Bohuslavic, 6 ze Závady a 6 z Bělé; připravuje se 21 dětí v Bohuslavicích, v Bělé nyní příprava neprobíhá. Příští rok by měla začít příprava ke svátosti biřmování.

Navštěvoval jsem během roku (pravidelně či jednorázově) 30 starých a nemocných s udílením svátostí. Pohřby: 42, z toho 21 v Bohuslavicích, 8 v Závadě a 13 v Bělé. Návštěva bohoslužeb byla od ledna do května omezena (v Bohuslavicích a v Bělé bylo možno přijít na mši svatou každou druhou neděli, v Závadě byly mše pouze pro rodinu, která měla objednaný úmysl), letošní počet rozdaných svatých přijímání se pohybuje okolo 30 tisíc.

 

II. Další pastorační aktivity

- byly z pochopitelných důvodů letos opět omezeny. Kromě prázdnin probíhaly každý týden středeční adorace, od října potom na střídačku se setkáními nad biblickými texty. Společenství mládeže se scházelo jen chvíli na jaře a chvíli na podzim. Fungovalo modlitební setkávání žen v Bohuslavicích. V prosinci jsme rozběhli setkávání synodálních skupinek, budou pokračovat v lednu a v únoru. Ministrantů je v Bohuslavicích 15 + 1 nový se připravuje, v Závadě 4 + 1 nový se připravuje, v Bělé 4; zúčastnili jsme se říjnové ministrantské pouti a proběhlo červnové zakončení s výletem na kole, společný jarní výlet ani podzimní výlet nebylo možné uskutečnit. V Bohuslavicích začala od června opět fungovat malá schola (pro děvčata školního věku); pravidelný výlet se ovšem nemohl uskutečnit; starší děvčata se ke zpěvu scházejí občasně; v Bělé je činná schola (menších o velkých dívek), která zpívá pravidelně při bohoslužbách. Z tradičních akcí jsme museli oželet tříkrálové koledování, koncerty, přednášky, venkovní křížovou cestu, misijní koláč a pouť prvokomunikantů na Hostýn. Realizovali jsme se Noc kostelů, tradiční farní zahrada proběhla v posunutém červnovém termínu, proběhl průvod na Boží Tělo, oslava výročí posvěcení každého z kostelů farnosti i obohacená slavnost poděkování za úrodu. V srpnu se konala tradiční pouť na Hrabyň – pěšky + busem. Koncem září proběhla farní pouť autobusem do Čech za svatou Ludmilou. V říjnu jsme uspořádali adorační den farnosti (k 25. výročí diecéze). Letní tábor absolvovalo 32 dětí. Konalo se několik brigád, především v souvislosti s opravou střechy farního kostela. Dvacátý první tradiční živý betlém se uskutečnil v rámci krátké bohoslužby slova. Výuku náboženství navštěvuje v probíhajícím školním roce v Bohuslavicích 164 dětí, v Bělé 17 dětí.

Velké poděkování patří všem, kteří nezištně a s láskou pomáhají budovat farní život: kostelníci, varhaníci, zpěváci, muzikanti, čtenáři, akolyté, vedoucí scholy, ministranti, knihovníci, květináři, kdo zdobí, žehlí, perou, uklízejí, čistí, leští, spravují, budují, nacvičují, stěhují a opravují, brigádníci, řemeslníci, vedoucí tábora a dalších dětských akcí, katecheté, koledníci, a ochotníci farních akcí, příprav a schůzek a všichni, na které jsem v tomto výčtu (nechtě!) zapomněl.

 

III. Příjmy farnosti:

a) sbírky

1. v Bohuslavicích: při bohoslužbách na farnost za celý rok 889 657 Kč (což je o 296 128 Kč více než loni); na 11 diecézních účelových sbírkách (charita, církevní školy, misie, Tv Noe atd.) + 4 farních (postní pokladničky, chléb sv. Antonína, Proglas, Tornádo) 280 044 Kč; dohromady 1 169 701 Kč.

2. v Závadě: při bohoslužbách na farnost 213 149 (což je o 118 434 Kč více než loni); na účelové sbírky 50 462 Kč; dohromady 263 611 Kč.

3. Bělé: při bohoslužbách na farnost 192 291 (což je o 57 096 Kč více než loni); na účelové sbírky 78 794 Kč; dohromady 271 085 Kč.

4. Celkem sbírky ve farnosti: na farnost jsme vybrali 1 295 097 Kč + účelové sbírky 409 300 = 1 704 397 Kč (což je o 693 797 Kč více než loni a o 281 076 více než předloni).

Vážím si štědrosti mnohých z vás jak ve prospěch farnosti, tak pro pomoc církevním a humanitárním účelům. Tato štědrost je projevem křesťanské lásky k bližnímu.

b) dotace a dary

Dotace Moravskoslezského kraje na opravu střechy farního kostela: 350 000 Kč; dotace z obce Bohuslavice na opravu střechy farního kostela: 500 000 Kč; dotace Ministerstva kultury na opravu střechy farního kostela: 81 000 Kč; dary soukromých osob na provoz farnosti: 115 000 Kč; dohromady 1 046 000 Kč

c) nájmy + další příjmy

XLNET na věži farního kostela 15 000 Kč (i za předchozí rok); Opavice polnosti 105 445 Kč; pí Kubíková polnosti (od října) 6008 Kč; duchovní správce 19 200 Kč; sběr plechů ze staré střechy farního kostela 30 350 Kč; dohromady 176 003 Kč.

d) Celkové příjmy farnosti: 2 517 100 Kč

    Stav účtu k 31. 12. 2020: 391 918,10 Kč; k 31. 12. 2021: 1 102 549 Kč

    Bezúročná půjčka z obce Bohuslavice na opravu střechy farního kostela: 1 000 000 Kč

 

IV. Výdaje farnosti

Farnost utrácí na standardních nákladech: revize, údržby, daň z nemovitostí (12 189 Kč), pojištění majetku (12 181 Kč), desátek (13 943 Kč), kancelářské potřeby, výdaje na tisk a údržbu tiskárny (18 613 Kč), bohoslužebné výdaje, knížky, učebnice a časopisy, farní akce, doprava autobusy; květiny ve farním kostele 36 497 Kč; elektřina ve farním kostele a na faře 104 130 Kč (o 1716 Kč více než loni), v Bělé 25 800 Kč; plyn na faře 29 019 Kč.

Z mimořádných výdajů byla letos největší položkou oprava střechy a krovu na farním kostele – dohromady 2 194 754 Kč; k tomu nátěr fasády bočních stěn 94 933 Kč (materiál) + výměna prasklého okenního skla 8546 Kč. Významnou investici představovala instalace zabezpečovací-ho zařízení do farního kostela za 37 302 Kč. Zřídili jsme u kaple sv. Anny sociální zařízení s obkladem za 19 718 Kč. Nový mikrofon na ambon stál 4974 Kč. Oprava rámu obrazu Panny Marie Růžencové (v současnosti na výstavě v Muzeu Hlučínska) nás vyšla na 6342 Kč. Další výdaje na drobnější elektroinstalační práce v kostele a na faře celkem 16 003 Kč.

V Bělé jsme z mimořádné sbírky farníků pořídili nové elektrické piano pro scholu za 19 535 Kč.

 

V. Plánované investice v příštím roce

 a) Bohuslavice:

Splatit milionový dluh obci Bohuslavice, aktuálně nám schází cca 418 000 Kč. Připravujeme podklady pro opravu fasády na čelní stěně farního kostela, máme zpracovaný projekt na opravu věžní báně. Konkrétní zahájení a průběh oprav bude záviset na výši dotací z Moravsko-slezského kraje a z Ministerstva kultury.

b) Závada:

Aktuálně máme našetřeno 345 566 Kč + zbylé peníze z koupě nových zvonů. Plánujeme na jaře začít generální opravu varhan, která byla vyčíslena na cca půl milionu Kč, uvidíme, nakolik se do cenové nabídky ze začátku letošního roku promítne zdražování materiálů.

c) Bělá:

Aktuálně máme našetřeno 176 957 Kč. Uvažujeme o opravě zchátralého obrazu na průčelí kostela. Je nutno provést stále odsouvané (především kvůli covidu) kácení nebezpečných dřevin v aleji ke kostelu a náhradní výsadbu, podobně plánujeme výsadbu stromků kolem areálu hřbitova pro využití k vánoční výzdobě.

 

VI. Podstatný výhled

A jinak plánuji především duchovní život farnosti. Uvidíme, jak brzy bude v následujícím roce možné obvyklé setkávání, které je nutné pro opravdové předávání a růst víry. Podobně je důležité si zvláště uprostřed tolika smutků a bezradnosti současné doby všímat těch, kteří hledají pravdu evangelia nebo jsou jí otevřeni. Kéž máme ochotu vyjít ze svých uzavřených společenství, kam nás nyní obzvláště covidová krize ještě více uzavřela, a stáváme se církví ve světě a pro svět.

Díky všem, kterým právě tohle leží na srdci a nemálo pro to dělají!

Vojtěch Janšta, administrátor farnosti Bohuslavice u Hlučína

 

 

f t g m

Smartlook