Copyright 2023 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Bilance 2020

Ohlédnutí za rokem 2020 v bohuslavické farnosti

1. Bohoslužby a svátosti:

Křty: 15 (loni 23), z toho 1 z Bělé a 1 ze Závady. Svatby: 7, z toho 2 v Bělé. Prvokomunikanti: 27 z Bohuslavic a 4 ze Závady, připravuje se 24; v Bělé letos neproběhlo, připravuje se 6 dětí. Navštěvoval jsem během roku cca 25 nemocných či umírajících s udílením svátostí. Pohřby: 41, z toho 20 v Bohuslavicích, 6 v Závadě a 15 v Bělé. Návštěva bohoslužeb byla omezena, oproti cca 38 tisícům rozdaných svatých přijímání se tak letošní počet pohybuje okolo 22 tisíc.

2. Další pastorační aktivity:

- byly z pochopitelných důvodů letos silně omezeny. Do začátku března probíhaly co 14 dní na faře biblické hodiny; po zbytek roku (kromě prázdnin) probíhaly každý týden středeční adorace a biblické hodiny. Společenství mládeže se scházelo každý pátek kromě prázdnin, jarního a zimního období; proběhly některé společné akce a výlety. Fungovala modlitební setkání žen. Ministrantů je v Bohuslavicích 18 + čtyři noví mají se ještě kvůli omezením připravují; v Závadě 3 + 2 noví se připravují, v Bělé 6, společný jarní výlet ani ministrantskoui pouť nebylo možné uskutečnit. V Bohuslavicích a v Bělé funguje schola, která zpívá při bohoslužbách i na koncertech; na faře se každý pátek během školního roku setkávají členové malé scholy, na jaře ani na podzim setkání neproběhla stejně jako plánovaný výlet. Realizovala se Tříkrálová sbírka a Noc kostelů. Museli jsme oželet koncerty, přednášky, venkovní křížovou cestu, misijní koláč, pouť prvokomunikantů na Hostýn i oslavu výročí posvěcení kostela. Tradiční farní zahrada proběhla v zářijovém termínu spolu s dnem otevřených dveří na opravené faře,  průvod na Boží Tělo byl letos jen kolem kostela. V srpnu se konala tradiční pouť do Hrabyně – pěšky + busem. Proběhla společná pouť  autobusem do Staré Boleslavi a na další poutní místa koncem září.  Letní tábor absolvovalo 36 dětí. Konalo se pár brigád, oslavili jsme poděkování za úrodu. Již dvacátý tradiční živý betlém se běžnou formou nemohl uskutečnit, farníci však dali dohromady alternativní živý betlém z figurín v životní velikosti na farní zahradě. Vyšel farní almanach při příležitosti 100. výročí farnosti, pokračuje vybavování výstavní místnosti nad sakristií farního kostela.

Velké poděkování patří všem, kteří nezištně a s láskou pomáhají budovat farní život: kostelníci, varhaníci, zpěváci, muzikanti, čtenáři, akolyté, vedoucí scholy, ministranti, knihovníci, květináři, kdo zdobí, žehlí, perou, uklízejí, čistí, leští, spravují, budují, stěhují a opravují, brigádníci, řemeslníci, vedoucí tábora a dalších dětských akcí, katecheté, koledníci, a ochotníci farních akcí, příprav a schůzek a všichni, na které jsem v tomto výčtu (nechtě!) zapomněl.

3. Příjmy farnosti:

a) sbírky

v Bohuslavicích: při bohoslužbách na farnost za celý rok 593 529 Kč (což je o 161 536 Kč méně než loni); na 7 diecézních účelových sbírkách (charita, církevní školy, Tv Noe atd.) + 2 farních (postní pokladničky, chléb sv. Antonína,) 141 331 Kč; dohromady 734 860 Kč.

v Závadě: při bohoslužbách na farnost 94 715 Kč (což je o 66 788 Kč méně než loni); na účelové sbírky 20 216 Kč; dohromady 114 931 Kč.

v Bělé: při bohoslužbách na farnost 135 195 Kč (což je o 62207 Kč méně než loni); na účelové sbírky 25 614 Kč; dohromady 160 809 Kč.

Celkem sbírky ve farnosti: při bohoslužbách na farnost 823 439 Kč + účelové sbírky 187 161 Kč = 1 010 600 Kč (což je o 412 721 Kč méně než loni).

Moc si vážím vaší štědrosti jak ve prospěch farnosti, tak pro pomoc církevním a humanitárním účelům, zvláště v situaci nejistoty a mnohdy ztenčených příjmů. Tato štědrost je projevem křesťanské lásky k bližnímu.

b) dotace a dary

Dotace ministerstva zemědělství na opravu kříže u farního kostela: 109 700 Kč.

Dotace z obce Bohuslavice letos nebyla poskytnuta, je přesunuta na příští rok.

Dary soukromých osob: 55 000 Kč

Dohromady 164 700 Kč.

c) nájmy

XLNET na věži farního kostela 6500 Kč; Opavice polnosti 102 605 Kč; farář 19 200 Kč.

Dohromady 128 305 Kč.

d) Celkové příjmy ze sbírek na farnost, dotací, darů a nájmů: 1 116 444 Kč.

Stav účtu k 31. 12. 2019: 402 274,81 ; k 31. 12. 2020: 391 918,10 Kč.

4. Výdaje farnosti:

Farnost utrácí na standardních nákladech: revize, údržby, daň z nemovitostí (14 340 Kč), pojištění majetku (14 302 Kč), desátek (19 100 Kč), kancelářské potřeby, bohoslužebné výdaje, knížky, učebnice a časopisy, farní akce, doprava autobusy; květiny ve farním kostele 26 648 Kč – kromě jednotlivých příspěvků; za elektřinu v Bohuslavicích jsme letos měli přeplatek 12 786 Kč (bohoslužebný provoz byl levnější), dohromady nás tedy stála elektřina ve farním kostele a na faře 102 414 Kč (o 9280 Kč více než loni), v Bělé 28 399 Kč; plyn na faře 22 964 Kč (přeplatek 7636 Kč).

Kromě tohoto běžného provozu jsme pořídili: restaurování obrazů Ježíše v Getsemanech a Kalvárie za 29 200 Kč; restaurování kamenného kříže u zdi farního kostela 156 840 Kč (- dotace z MZ 109 700 Kč). Největší investici představovala rekonstrukce farní koupelny v patře a farní kuchyně v přízemí – včetně rozvodů vody, elektřiny, obkladů, pořízení kuchyňské linky včetně spotřebičů a vybavení kuchyně – dohromady za 384 030 Kč. Další úpravy fary včetně dokoupení nábytku do knihovny, koberců apod. stály cca 35 000 Kč. Zřízení kaple na faře bylo velmi levné – nábytek byl zčásti pořízen zdarma, zčásti vyroben z vlastního dubového dřeva – cena za výrobu 14 641 Kč, z toho 10 000 Kč pokryl dar od soukromé osoby, dalších max. 10 tisíc bylo potřeba na restaurování kříže, malby, nátěry apod. Minimálně 20 000 Kč jsme prodělali na výrobě almanachu farnosti – nekoupilo se tolik výtisků, jak jsem předpokládal. Z menších investic 9000 Kč stály fotoknihy farnosti, umístěné v každém kostele i na faře, 6521 Kč nové stromky na farní zahradu, 7115 pivní džbánky s logem farnosti.

V Bělé jsme zdárně splatili dluh vzniklý pořízením nového zesilovače a ozvučení scholy na kůru – celkem 73 089 Kč.

5. Plánované investice v příštím roce

Bohuslavice: V nevyhovujícím stavu je střecha a krov nad lodí farního kostela – máme k dispozici slíbený projekt, investice bude 3 – 4 miliony korun. Máme přislíbenou dotaci z obce Bohuslavice 500 000 Kč, další dotace ze státních zdrojů jsou v jednání. S opravou začneme hned následující rok, prosím vás už tedy nyní o příspěvky na tuto finančně náročnou opravu.

Závada: Z našetřených prostředků na nové zvony nám zůstaly ještě nějaké peníze + další vybrané finanční prostředky využijeme na opravu varhan, vyčíslení je prozatím v jednání, farníci budou o plánovaném rozpočtu včas informováni. Vzhledem k vytíženosti varhanářské firmy začneme opravovat až na jaře roku 2022, do té doby budeme šetřit.

Bělá: Podle vybraných finančních prostředků budeme uvažovat o opravě zchátralého obrazu na průčelí kostela. Také plánujeme kácení nebezpečných dřevin v aleji ke kostelu a náhradní výsadbu, stejně jako výsadbu stromků kolem areálu hřbitova pro využití k vánoční výzdobě.

6. Podstatný výhled

A jinak plánuji především duchovní život farnosti. Uvidíme, jak brzy bude v následujícím roce možné širší a intenzivnější setkávání, které je nutné pro opravdové předávání a růst víry. Neméně důležité je zpřístupňovat poklad víry dalším, kteří o něm nevědí nebo stojí na okraji našeho společenství. Kéž nás Duch svatý vede, abychom nacházeli důležité cesty ke svým bližním a k hlásání evangelia dnešnímu světu!

Díky všem, kterým právě tohle leží na srdci a nemálo pro to dělají!

Vojtěch Janšta, administrátor farnosti Bohuslavice u Hlučína

 

f t g m

Smartlook