• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2023 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Bilance 2022

Ohlédnutí za rokem 2022 v bohuslavické farnosti

 

I. Bohoslužby a svátosti

Křty: 24 (loni 33), z toho 13 z Bohuslavic, 2 ze Závady, 6 z Bělé a 3 z jiných obcí; tři křtěnci byli mladšího školního věku, dvě děti ve věku 2-5 let a ostatní děti do jednoho roku života; nicméně rodiče pouhých čtyř z 24 pokřtěných dětí chodívají pravidelně na nedělní bohoslužby. Svatby: 9 v Bohuslavicích a 1 v Bělé. Prvokomunikanti: 17 z Bohuslavic a 4 ze Závady; připravuje se 31 dětí v Bohuslavicích a 9 v Bělé. Na svátost biřmování se připravuje 23 osob (v roce 2018-2019 se připravovalo 63). Počet rozdaných svatých přijímání se pohybuje okolo 35 tisíc.

Navštěvoval jsem během roku (pravidelně či jednorázově) 30 starých a nemocných s udílením svátostí. Pohřby: 29, z toho 20 v Bohuslavicích, 5 v Závadě a 4 v Bělé.

 

II. Další pastorační aktivity

Kromě prázdnin probíhaly každý týden středeční adorace na střídačku se setkáními nad biblickými texty. Společenství mládeže se letos nescházelo. Fungovalo modlitební setkávání žen v Bohuslavicích. V prosinci loňského roku jsme rozběhli setkávání synodálních skupinek, které se scházely pak ještě v lednu. Ministrantů je v Bohuslavicích 15, v Závadě 4, v Bělé 3; zúčastnili jsme se říjnové ministrantské pouti v Hlučíně, proběhlo červnové zakončení na faře i společná víkendovka se scholou v Dubu nad Moravou. V Bohuslavicích funguje malá schola pro děvčata školního věku, která zpívají při pátečních bohoslužbách, občas spolu se staršími i při jiných bohoslužbách a příležitostech. V Bělé je činná schola (mladších i starších dívek), která zpívá pravidelně při bohoslužbách, o Vánocích uspořádala bělská schola v tamním kostele koncert. Proběhlo tradiční tříkrálové koledování, venkovní křížová cesta, pouť prvokomunikantů na Hostýn, Noc kostelů, farní zahrada s požehnáním nového kříže na cyklostezce do Bolatic, průvod na Boží Tělo, oslava výročí posvěcení každého z kostelů farnosti i znovu a více obohacená slavnost poděkování za úrodu. V srpnu se konala tradiční pouť na Hrabyň – pěšky + busem. Koncem září proběhla farní pouť autobusem na mariánská poutní místa Moravy (72 osob). Letní tábor absolvovalo 32 dětí. Konalo se několik brigád. Dvacátý druhý tradiční živý betlém se uskutečnil na dřívějším místě u farních garáží (pro neschůdný terén na farní zahradě. Výuku náboženství navštěvuje v probíhajícím školním roce v Bohuslavicích 130 dětí, v Bělé 17 dětí.

Velké poděkování patří všem, kteří nezištně a s láskou pomáhají budovat farní život: kostelníci, varhaníci, zpěváci, muzikanti, čtenáři, akolyté, vedoucí schol, ministranti, knihovníci, květináři, kdo zdobí, žehlí, perou, uklízejí, čistí, leští, spravují, budují, nacvičují, stěhují a opravují, brigádníci, řemeslníci, vedoucí tábora a dalších dětských akcí, katecheté, koledníci, a ochotníci farních akcí, příprav a schůzek a všichni, na které jsem v tomto výčtu (nechtě!) zapomněl.

 

III. Příjmy farnosti

a) sbírky

1. v Bohuslavicích: při bohoslužbách na farnost za celý rok 880 426 (což je o 9231 Kč méně než loni; a uvažme ještě mínus 60 tisíc do DMS fondu); na 10 diecézních účelových sbírkách (charita, církevní školy, Ukrajina, misie, média atd.) + 3 farních (postní pokladničky, chléb sv. Antonína a na kostel ve Staré Vodě) 244 636 Kč; dohromady 1 125 062 Kč (což je o 44 639 méně než loni).

2. v Závadě: při bohoslužbách na farnost 233 319 (což je o 20 170 Kč Kč více než loni); na účelové sbírky 47 561 Kč; dohromady 280 880 Kč.

3. v Bělé: při bohoslužbách na farnost 188 114 (což je o 4177 Kč méně než loni); na účelové sbírky 62 628 Kč; dohromady 250 742 Kč.

4. Celkem sbírky ve farnosti: na farnost jsme vybrali 1 301 859 Kč + účelové sbírky 354 825 = 1 656 684 Kč (což je o 47 713 Kč méně než loni).

Vážím si štědrosti mnohých z vás jak ve prospěch farnosti, tak pro pomoc církevním a humanitárním účelům. Tato štědrost je projevem křesťanské lásky k bližnímu. Zároveň je patrné, že sbírky o trochu klesají, pokud se nevybírá aktuálně na něco velkého a potřebného, což s sebou nese jasné poselství, že do budoucna bude nutno počítat s většími příspěvky, chceme-li udržet chod farnosti a správu majetku – lidí v kostele ubývá a ceny rostou.

b) dotace a dary

Dotace z obce Bohuslavice na opravu střechy farního kostela: 300 000 Kč; dary soukromých osob na provoz farnosti: 178 100 Kč; dohromady 478 100 Kč.

c) nájmy + další příjmy

XLNET na věži farního kostela 7785 Kč; Opavice polnosti 81 151 Kč; paní Kubíková polnosti 24 825 Kč; duchovní správce 19 200 Kč; prodej dřeva z aleje ke kostelu 25 165 Kč; dohromady 158 126 Kč.

d) Celkové příjmy farnosti: 1 938 085 Kč

Stav účtu k 31. 12. 2021: 1 102 549 Kč; k 31. 12. 2022: 1 249 958 Kč

 

IV. Výdaje farnosti

Farnost utrácí na standardních nákladech: revize, údržby, daň z nemovitostí (14 340 Kč), pojištění majetku (17 083 Kč), kancelářské potřeby, bohoslužebné potřeby a knihy (přes 40 000 Kč), výdaje na tisk a údržbu tiskárny (17 679 Kč), bohoslužebné výdaje, knížky, učebnice a časopisy, farní akce, doprava autobusy, bezpečnostní služby ve farním kostele (12 052 Kč); květiny 36 766 Kč (kromě darů v hotovosti); elektřina ve farním kostele a na faře 132 000 Kč + doplatek cca 10 000 Kč, v Bělé 31 800 Kč; plyn na faře 37 200 Kč.

V dubnu jsme splatili poslední splátku půjčky na opravu střechy farního kostela. Restaurovali jsme některé sochy z betléma a prozatím jednoho stříbrného anděla k Božímu hrobu – dohromady 26 000 Kč. Nově jsme letos platili do DMS fondu: 151 300 Kč, přičemž jsme na tento účel vybrali 95 191 Kč, 20% z hospodářské činnosti farnosti činilo 18 300 Kč, tzn. museli jsme ještě doplatit z dalších farních peněz 37 809 Kč.

V Bělé jsme za kácení stromů prozatím neplatili nic, protože dotyčný zhotovitel nebyl schopen dosud naplnit předmět smlouvy a také opravit poškozeného zábradlí; nicméně za frézování pařezů jsme zaplatili 9299 Kč a za odvoz hmoty na skládku 20 449 Kč.

 

V. Plánované investice v příštím roce

1. Bohuslavice:

Připravujeme se na opravu věžní báně farního kostela. Projekt je zpracován, bude to investice ve výši 3-5 milionů Kč. Očekáváme nějaké dotace z Moravskoslezského kraje a z Ministerstva kultury i z MAS Hlučínsko, ale vše jsou jen dohady a přísliby.

2. Závada:

Začali jsme generální opravu varhan v ceně 636 000 Kč. Cca 530 000 Kč máme našetřeno, z obce máme přislíbenu dotaci ve výši 120 000 Kč, střádáme tedy poslední potřebné tisícovky, také se může některá část oprav ještě prodražit (např. nátěr varhanní skříně).

3. Bělá:

Aktuálně máme našetřeno cca 265 000 Kč. Nicméně je potřeba dotáhnout obnovu celého svahu před kostelem. Při frézování pařezů vyšlo najevo, že mnohé z nich nebude možno odstranit, aniž by se poškodil, ba zničil přístupový chodník ke kostelu. S obcí Bělá jsme proto na podzim zahájili jednání ohledně celkových úprav terénu, chodníku a následné výsadby. Je zpracováván projekt, který má zohlednit jednak estetické a přístupové záležitosti, jednak parkování a další potřeby občanů chodících na hřbitov, do kostela, na hřiště apod. Obec nám proto prodloužila lhůtu k vysázení náhradní výsadby tak, aby bylo možno v příštích dvou letech zrealizovat tuto celkovou zamýšlenou úpravu. Vzhledem k tomu, že výsadba je záležitost více než stotisícová a nový chodník ještě mnohem dražší, máme na co v následujícím roce šetřit.

 

VI. Podstatný výhled

A jinak plánuji především duchovní život farnosti. Zásadní je vždy osobní setkávání, které je nutné pro opravdové předávání a růst víry – setkávání s Bohem v církvi i mezi sebou navzájem. Zvláště uprostřed mnoha smutků a bezradností současné doby je potřebné všímat si těch, kteří hledají pravdu evangelia nebo jsou jí otevřeni. Kéž máme ochotu vyjít ze svých uzavřených domů či společenství a stáváme se církví ve světě a pro svět.

Díky všem, kterým právě tohle leží na srdci a nemálo pro to dělají!

Vojtěch Janšta, administrátor ŘK farnosti Bohuslavice u Hlučína

f t g m

Smartlook