• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2023 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Bilance – ohlédnutí za rokem 2018 v bohuslavické farnosti

Bohoslužby a svátosti:

Křty: 22, z toho 2 z Bělé: 20 malých dětí, 1 školního věku, 1 dospělá osoba. Svatby: 17, z toho 3 v Bělé. Prvokomunikanti: z Bohuslavic a ze Závady 16, připravuje se 19, v Bělé letos 8 (za dva roky), připravuje se 7. Probíhají přípravy biřmovanců – 1x za 14 dní ve třech skupinách 65 lidí. Počty účastníků bohoslužeb, odhadem: Bohuslavice: max. 500, Závada max. 150, Bělá max. 170; jedná se o návštěvnost nadprůměrnou, běžně je v kostele méně. Navštěvoval jsem během roku až 30 nemocných či umírajících s udílením svátostí. Pohřby: 27, z toho 12 v Bohuslavicích, 8 v Závadě a 7 v Bělé.

Další pastorační aktivity:

1x za 14 dní probíhají večerní středeční adorace a biblické hodiny. Společenství mládeže se scházelo každý týden, teď od podzimu kvůli biřmování co 14 dní; proběhly společné akce a výlety. Ministrantů je v Bohuslavicích 19 (letos 3 noví), v Závadě 4, v Bělé 5, uskutečnil se společný výlet za o. Kazimírem do Jeseníku. V Bohuslavicích a v Bělé funguje schola, která zpívá při bohoslužbách. Proběhla Tříkrálová sbírka, novoroční a adventní koncert ve farním kostele. V postní době jsme vyrazili na venkovní křížovou cestu. Uspořádali jsme pouť prvokomunikantů na Hostýn, tradiční farní zahradu,  průvod na Boží Tělo a také Noc kostelů. V červnu proběhla oslava 10 let kněžství o. Vojtěcha. V srpnu se konala tradiční pouť do Hrabyně – pěšky + busem. Letní tábor letos absolvovalo 31 dětí. Konaly se brigády – na hospodářské budově v Bohuslavicích celkem 5. Proběhly přednášky na obci jako duchovní příprava na postní a adventní dobu. Zvýraznili jsme poděkování za úrodu i slavnost výročí posvěcení našich kostelů. Nakonec na Vánoce se uskutečnil tradiční Živý betlém.

Velké poděkování patří všem, kteří nezištně a s láskou pomáhají budovat farní život: kostelníci, varhaníci, zpěváci, muzikanti, čtenáři, akolyté, vedoucí scholy, ministranti, květináři, kdo zdobí, žehlí, perou a uklízejí, brigádníci, řemeslníci, vedoucí tábora a dalších dětských akcí, katecheté, koledníci, a ochotníci farních akcí, příprav a schůzek a všichni, na které jsem v tomto výčtu (nechtě!) zapomněl.

Příjmy farnosti:

  1. sbírky: v Bohuslavicích při bohoslužbách na farnost za celý rok 627 699 Kč; na účelové sbírky – tradičně 10 sbírek (misie, charita, AKS, církevní školy atd.) + 3 mimořádné mimo bohoslužby (Centrum pro rodinu, Chléb sv. Antonína, oběti válek) 160 807 Kč; dohromady 799 991 Kč. 2. v Závadě při bohoslužbách na farnost 172 551 Kč; na účelové sbírky 26 770 Kč; dohromady 199 321 Kč. 3. v Bělé při bohoslužbách na farnost 186 761 Kč; na účelové sbírky 40 773 Kč; dohromady 227 534 Kč. Celkem se ve farnosti při bohoslužbách na farnost vybralo 987 011 Kč; na účelových sbírkách 231 350 Kč; dohromady na všech uvedených sbírkách 1 218 361 Kč. Moc si vážím vaší štědrosti jak ve prospěch farnosti, tak pro pomoc církevním a humanitárním účelům. Tato štědrost je projevem křesťanské lásky k bližnímu.
  2. dotace a dary: Obdrželi jsme peníze z dotace ministerstva zemědělství 549 334 Kč, z obce Bohuslavice 200 000 Kč a z obce Bělá také 200 000 Kč; kromě toho 40 000 Kč na dalších darech a 700 000 Kč půjčku z biskupství, dokud neobdržíme v dalším roce tutéž částku z další dotace ministerstva zemědělství na opravu střešní krytiny v Bělé.

Stav účtu k 1. 1. 2018: 664 541 Kč; k 31. 12. 2018: 1 070 454 Kč.

Výdaje farnosti:

Farnost utrácí na standardních nákladech: revize, údržba, daň z nemovitostí, pojištění, kancelářské potřeby, bohoslužebné knihy, roucha, potřeby (hostie, víno, svíce…); květiny ve farním kostele (31 490 Kč – kromě jednotlivých příspěvků); za elektřinu v Bohuslavicích jsme letos měli nedoplatek 20 518 Kč (za topení v kostele); dohromady nás stála elektřina 81 718 Kč. Kromě tohoto běžného provozu jsme pořídili novou nástěnku před farní kostel (25 000 Kč), nové zámky na kostele a na hřbitově (63 784 Kč), číselníky do farního kostela (18 901 Kč), přenosný mikrofon s aparaturou v Bělé (12 900 Kč). Nejvíce výdajů pohltily opravy: podlahy na faře + nová koupelna a stropy (360 000 Kč), hospodářská budova vedle fary: zdivo, krov, střecha, dveře, vrata, elektropráce, fasáda ze 3 stran (dohromady i s loňskou útratou 995 136 Kč), projekt na opravu střechy farního kostela (70 000 Kč), nový plot na místě chlívků (43 000 Kč), restaurování obrazů ve farním kostele (32 062 Kč), výměna skel ve farním kostele (16 813 Kč); výměna střešní krytiny v Bělé stála prozatím v II. etapě 437 548 Kč.

Investice příští rok: 

dokončení opravy střešní krytiny v Bělé (692 000 Kč); projekt na opravu krovu ve věži farního kostela + následná oprava; srovnání terénu farní zahrady a oživení prostoru; nátěr věže kostela z projektu (spoluúčast 100 000 Kč); dokončení fasády na hospodářské budově; drobnější opravy si vyžádají ještě některé místnosti na faře (zvláště koupelna); projekt na opravu krovu a střechy na faře. Střechu farního kostela ani fary neplánujeme v nastávajícím roce opravovat; bude to investice několika milionů, budeme tedy spíše šetřit. V Závadě navíc střádáme na dva nové zvony, které budou požehnány 5. července 2019 při obecních slavnostech (cca 330 000 Kč).

V červnu jsem zřídil ekonomickou radu farnosti na 1 rok s počtem 6 členů.

A jinak plánuji především duchovní život, modlitby, bohoslužby, vzájemná setkávání, posilování vztahů a spolupráce. Díky všem, kterým právě tohle leží na srdci a nemálo pro to dělají!

Vojtěch Janšta, administrátor farnosti Bohuslavice u Hlučína

f t g m

Smartlook