• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2023 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Modlitby farníků

pod ochranou Panny Marie, sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy

Jedná se o společenství a síť modlitby za naši farnost, naše rodiny, mládež, biřmovance, křtěnce, prvokomunikanty, snoubence atd.Matka Tereza JanPavelII

Obnovou modlitby za sebe navzájem se může tento rok, v němž si připomínáme 100. výročí vzniku naší farnosti, stát skutečně „milostivým rokem“ (Lk 4,19) Božího požehnání.

Členové tohoto širokého společenství sestávají z řad farníků a zavazují se sjednotit se navzájem v modlitbě alespoň některými z následujících způsobů:

  1. Každodenní modlitba Anděl Páně (nejlépe třikrát) – znovu se rozhodujeme jako Panna Maria k životu podle Boha a ke vztahu s Kristem a tato rozhodnutí vyprošujeme všem, za které se modlíme.
  2. První pondělí v měsíci je ve farním kostele sloužena mše svatá (v zimním čase od 17 hodin, v letním od 18 hodin) na úmysly všech členů společenství. Po mši svaté následuje eucharistická adorace. Máme-li se modlit za druhé, je třeba, abychom sami prodlévali v Pánově přítomnosti a do ní vkládali naše radosti a starosti a ty, které nosíme ve svých srdcích.
  3. Další modlitby za konkrétní lidi a potřeby jsou k dispozici v malé brožurce vzadu v kostelích a lze je libovolně využít k soukromé či společné modlitbě.
  4. Páteční půst – v dnešní době plné pohodlí a nadbytku je velmi užitečné obnovit jakýkoli byť drobný sebezápor a obětovat tento půst za ty, které doprovázíme v modlitbě. Je to účinný projev lásky, který nás něco stojí, a Bůh skrze tuto naši lásku může působit láskou svou.
  5. Obětování těžkostí a utrpení – jakékoli potíže, trápení a nemoci stačí třebas jen v tichém rozhodnutí srdce obětovat za naše svěřence – opět je to projev lásky; vždyť Kristova láskyplná oběť na kříži vykoupila celé lidstvo!

Takový závazek je znamením lásky a ochoty vést duchovní boj o Boží vítězství v nás a mezi námi; posvěcuje v první řadě ty, kteří se takto v modlitbě spojují.

Společenství farní modlitby vkládáme pod ochranu těchto patronů:

Matka Boží Panna Maria – její nazaretské Ano Bohu a Božímu plánu odstartovalo příchod a působení Spasitele Ježíše Krista. Ona je nám vzorem v přitakání Bohu a v odmítání zla a zároveň matkou, která nás starostlivě doprovází na cestách života a víry.

Sv. Jan Pavel II. – velmi mu leželo na srdci předávání víry novým generacím v současném světě, byl to papež mládeže a nové evangelizace, pevná autorita tváří v tvář všem totalitám a ideologiím a člověk hluboké modlitby.

Sv. Matka Tereza – drobná a skromná žena láskyplné služby a oběti těm nejpotřebnějším; vzor důvěry v Boha a ochoty nechat se vést Božím Duchem pro budování Božího království.

Přijměte, prosím toto pozvání k modlitbě: vzadu na stolku v každém kostele jsou přihlašovací kartičky: stačí na ně napsat své jméno a vhodit do vedle stojící krabičky. Jména jsou pouze pro vnitřní přehled a pro stvrzení účasti, nebudou nikde zveřejňována. Pevně věřím, že toto spojení v modlitbě vytvoří prostor pro Ježíšovo účinné působení tady a teď, mezi námi!

P. Vojtěch Janšta

 

f t g m

Smartlook