Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Pravidelné akce v naší farnosti

Tříkrálová sbírka

Probíhá většinou první sobotu v lednu ve všech třech obcích naší farnosti. V osm hodin ráno je za všechny koledníky sloužena mše svatá se závěrečným požehnáním koledníkům. Ačkoli organizaci mají na starost spíše obecní úřady, přesto je dobrovolná pomoc dětí, dospělých doprovázejících i štědrých dárců záležitostí křesťanské solidarity, k níž tak můžeme nenásilně přivádět mladou generaci.

21 Tříkrálová sbírka202030 Tříkrálová sbírka2020

 

Postní duchovní obnova

V rámci jednoho postního víkendu mají farníci i přespolní možnost zúčastnit se malé duchovní obnovy: v pátek večer se začíná mší svatou, následuje promluva a modlitba breviáře; v sobotu pak mše svatá, promluvy, eucharistická adorace, pobožnost křížové cesty, příležitost ke zpovědi. Duchovní obnovy připravuje a provází jimi P. Vojtěch Janšta

278573689 1663156440703396 8821851426544756548 nDSC 2404Postní duchovní obnova 2022

 

Křížová cesta v přírodě

Některý postní pátek po večerní mši svaté se shromáždíme s velkým dřevěným křížem a konáme křížovou cestu ve venkovním terénu: pokud je hezky, většinou do „Důlků“, pokud je mokro nebo i prší, na ulici Chuchelnickou k tamnímu kříži. Při jednotlivých zastaveních přibíjíme do velkého kříže hřebíky na znamení našich hříchů, které si během zastavení připomínáme a které Ježíš vzal při svém utrpení na sebe. Výraznou roli hraje při křížové cestě účast dětí a mládeže.

KC 04KC 21KC 15

 

Misijní koláč

O 4. neděli postní se věřící mohou potěšit koupí sladkých dobrot před kostely farnosti, a tím současně přispět na potřeby misií.

11 Misijní koláč 201919 Misijní koláč 2019

 

Akce ministrantů a scholy

Většinou v jarních měsících uspořádáme pro ministranty a členky malé scholy (děti ve věku základní školy) víkendový pobyt. Kromě společného zpívání, hraní a soutěžení je na programu výjezd do zajímavých míst v okolí, kde se děti kromě zábavy (např. v aquaparku) mohou také něco nového dozvědět a něčemu se nenásilně přiučit. Výlet je odměnou za celoroční pravidelnou službu farnosti. Kromě těchto výletů (např. i dalších jednodenních) pořádáme pro děti obou skupin závěrečné ukončení školního roku i jiné společné jednorázové akce (ministrantská pouť, setkání schol Hlučínska apod.)

278189881 1663157477369959 7754847261261378826 n311478965 1794986690853703 4214228488906778766 n

 

Farní poutě

Většinou dvakrát, v květnu a v září vyjedeme s farníky na pouť: ať už jednodenní převážně na mariánská poutní místa, nebo vícedenní na různá posvátná místa naší vlasti. V roce 2019 jsme uspořádali farní pouť do Svaté země a výhledově uvažujeme i o další zahraniční pouti.

136 Farní pouť 2022PB172891

 

Pouť prvokomunikantů na Hostýn

Od roku 2018 se děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání, účastní společné poutě na Hostýn. Většinou pro doplnění autobusu organizujeme pouť společně s farností Chuchelná a Strahovice. Děti prožijí, co znamená jít na pouť, tzn. ujít i kousek pěšky, účastnit se poutní mše svaté, svěřit Matce Boží svou cestu víry i své blízké, něco více se při katechezi dozvědět o eucharistii a v neposlední řadě navštívit místní poutní stánky, z nichž za utracené peníze leccos putuje v baťůžcích s dětmi domů. Nezanedbatelný je společně prožitý čas a posílení vztahů mimo běžná místa setkávání.

Pouť prvokomunikantů naHostýn květen 2018 16DSC 1079

 

Noc kostelů

Od roku 2017 se náš farní kostel pravidelně zapojuje do této celorepublikové akce. Účastníci se mohou těšit na zpřístupnění všech zákoutí kostela, na program pro děti, koncert duchovní hudby, ochutnávku mešního vína, možnost zapsání proseb či díků apod.

287858477 1706040549748318 963868363902380954 n287688327 1706040196415020 2176848543965321073 n03 Noc kostelů 2019

 

Farní zahrada

Při příležitosti farního „odpustu“ Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích se koná tradiční posezení na farní zahradě: kromě pestrého občerstvení je zde vždy zábavné vyžití pro děti i mládež jakož i soutěže pro dospělé. Podstatným prvkem této akce je setkání farníků, aby se viděli ještě jinde než v kostele (což zvláště u starších leckdy chybí) nebo při svých rodinných setkáních a měli čas si společně povídat, naslouchat si a získávat tak společné prožitky. Na úvod celé akce probíhá vždy žehnání nového či opraveného kříže nebo kapličky, případně jiný aktuální duchovní program.

288398008 1707442522941454 2968605222697329739 n287877612 1707441016274938 4059307435831360318 n288366856 1707440996274940 1875625383658480140 n

 

 

 

 

  

 

Boží Tělo

Podle tradičních zvyklostí pořádáme průvod Božího Těla: v Bělé kolem kostela v den slavnosti, v Závadě k obchodu a zpět o následující neděli a tentýž den v Bohuslavicích od kostela k prostranství u kulturního domu a zpět. Cesta od farního kostela je určena čtyřmi kapličkami, průvod doprovází dechová hudba a zpěvy farníků jakož i nepostradatelné sypání květů nazdobenými družičkami. Důležitým formačním úsilím je odklon od důrazu na vnější parádu a tradiční zvyk ve prospěch putování za živým Kristem a s Kristem, jehož požehnání vyprošujeme s prvky tradiční eucharistické úcty všem lidem v obci.

18 Boží tělo 2019Boží Tělo 2021 50Boží Tělo 2021 51

 

Farní tábor

Od roku 2005 se generace mladých vedoucích starají o třicítku dětí ve věku od 3. do 8. třídy, aby během deseti intenzivních společných dní nejen prožily mnoho zábavy, ale také posílily schopnost spolupracovat, vydržet námahu i přestát nezdary stejně jako se radovat z dobrého díla. Součástí programu jsou společné bohoslužby a ranní a večerní modlitby.

Tábor 104Tábor 067

 

Pouť do Hrabyně

Pokračujeme v letité tradici našich předků a v sobotu nejblíže 15. srpnu putujeme na mariánské poutní místo do Hrabyně. Poutní skupina jde pěšky asi 11 km za modlitby růžence a zpěvů písní jakož i družného společného hovoru. Součástí trasy jsou občerstvující přestávky u kostela v Benešově nebo u řeky Opavy. Pro méně pohyblivé a starší farníky je vypraven autobus, mnozí farníci dojedou svými osobními auty. Večerní mše svatá v poutním kostele je tak setkáním zbožných farníků, kteří v přítomnosti starostlivé Matky Boží ve společenství církve odevzdávají Pánu své rodinné, farní, společenské a osobní úmysly.

20220813 134502Pouť Hrabyň 2021 50

 

Poděkování za úrodu

Některou zářijovou neděli ve všech kostelích děkujeme každý rok za požehnání při získávání úrody. Farníci k této příležitosti vyzdobí kostely plody z aktuální úrody, které po skončení bohoslužby mohou farníci přinést těm, kdo mají nedostatek, nebo těm, které tak potěší v jejich samotě či nemoci. V Bohuslavicích se v posledních letech díky ochotným a nadšeným organizátorům daří vytvořit velkou slavnost s průvodem zemědělské techniky, s předáním věnců hospodářům, s bohatým občerstvením u hudby a zpěvu jakož i s ukázkou zvířat a zemědělských dovedností pro děti.

307274876 1776188499400189 3059932706888645466 n307365937 1776186419400397 3382646228929211781 n

 

Krmaš – výročí posvěcení kostelů

V říjnu a v listopadu se postupně ve všech třech kostelích farnosti slaví výročí jejich posvěcení. Již tradiční součástí je po mši svaté sladký koláč k zakousnutí, a protože už bývá chladno i sychravo, rovněž něco silnějšího pro zahřátí…

15 Slavnostní mše svatá 270 let 201718 Slavnostní mše svatá 270 let 201731 Slavnostní mše svatá 270 let 2017

 

Adventní program pro děti

Ve všední dny doby adventní mají děti možnost zúčastnit se tzv. „rorátních“ modliteb ráno před školní výukou ráno v 7:30 ve farním kostele. Vyslechnou si příběh, společně se pomodlí u adventního věnce a odnesou si inspiraci do konkrétního dne. Součástí je adventní soutěž s úkoly, jejíž účastníci jsou v závěru adventu vždy odměněni. Adventní přípravu dokreslují malé průvody dětí za tmy se svícemi na začátku všedních bohoslužeb.

Noví ministranti v Boh a Bělé 2017 402 Vítání nových ministrantů 201916 Dětská mše roráty2016

 

Živý betlém

Již více než dvacet let se děti a mládež v Bohuslavicích schází k nácviku a předvedení představení živého betléma. Koná se vždy na Štědrý den, čímž se odpoledne farníkům otevře ke slavení Vánoc. Akce probíhá za hojné účasti občanů a provází ji roznášení Betlémského světla i přání požehnaných a pokojných Vánoc např. s popíjením hřejivého svařáku.

269926023 1587439934941714 3944307180853282372 n269916163 1587439971608377 6032975114879701782 n269926821 1587440241608350 4495024552090624353 n

 

Středeční duchovní večery

Kromě pravidelných hodinových adorací s chválami mají farníci možnost se o středečních večerech (vždy jednou za čtrnáct dní) blíže setkat s biblickými texty. Jejich výběr je přizpůsoben zvolenému dlouhodobějšímu tématu (např. četba a rozbor žalmů nebo jiných knih Písma) nebo menším tematickým celkům (např. hory v Bibli, téma světla, růžencová tajemství v Bibli atd.). Tyto biblické večery také slouží jako biblické, historické, kulturní a duchovní výklady pro přípravu na společné poutě nebo církevní svátky.

22 Zájezd do Svaté země 2019Jak prožít velikonoce křesťansky

 

Bohoslužby za konkrétní skupiny farníků

Kromě těchto mimoběžných akcí probíhají každým rokem mše svaté za konkrétní skupiny v obci: hasiče, motorkáře, myslivce, havíře, deváťáky při ukončení základní školní docházky, jubilanty (životní a svatební výročí), Anny a Josefy apod.

278585006 1674313979587642 6465258155993677922 nMotorkáři 2021 19IMG 20220501 WA0004

 

Pravidelné pobožnosti

Kromě pravidelných mší svatých se setkáváme také k pobožnostem v rámci důrazů církevního roku: v postní době jsou to křížové cesty, které probíhají ve všech kostelích farnosti v neděli odpoledne, v květnu májové pobožnosti (v Bělé a v Závadě v rámci všedních bohoslužeb, v Bohuslavicích navíc v neděli odpoledne) a růžencové pobožnosti o říjnových nedělích ve farním kostele. Svátostná požehnání ve farním kostele se konají pouze příležitostně (odpust, krmaš, slavnost Krista Krále), o prvním pátku je ve farním kostele hodinu přede mší svatou tichá adorace s udílením svátosti smíření.

f t g m

Smartlook